Info

  • Prevádzkovateľ vydá vypálený destilát pestovateľovi až po zaplatení vypočítanej príslušnej sumy spotrebnej dane a ceny za poskytnuté služby.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený neprijať kvas v plechových pozinkovaných, poškodených nádobách, v plastových a iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu.
  • Pestovateľ je povinný odobrať destilát do svojich nádob.
  • Reklamácia pestovateľa je zásadne na mieste v priestoroch pálenice. Po prevzatí ovocného destilátu, zaplatení, opustení pálenice a neskôr sa reklamácie neprijímajú.
  • V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa.
  • Je prísne zakázané neoprávneným osobám dotýkať sa ktorejkoľvek časti výrobného zariadenia a vstupovať na iné miesto ako je určené pre zdržiavanie sa počas prevádzky výrobného zariadenia. V priestoroch pálenice je zakázané fajčiť.
  • Porušovanie prevádzkového poriadku pálenice a pokynov zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa pestovateľmi a inými osobami, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice.
  • ...

Kontakt

Bolešovská pálenica s.r.o. prevádzka:
Pestovateľská pálenica Bolešov
Ul. K Váhu 480
018 53 Bolešov
Tel.: 042/4493152 - prevádzka
Mob.: 0905 254 955 - vedúci

IČO 36361411

Termín pálenia si môžete dohodnúť LEN telefonicky alebo osobne. Objednanie cez email nie je možné!!! (email pozeráme len občasne)
bolesovskapalenica@gmail.com